การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์

ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลทั่วไปในกรมธรรม์ของคุณได้ดังนี้:

 • แจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้เอาประกันภัย
 • แจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้รับผลประโยชน์
 • สถานที่ติดต่อ
 • ลักษณะอาชีพ
 • อายุหรือวัดเดือนปีเกิดของคุณ
 • แจ้งขอออกเอกสารกรมธรรม์ใหม่เนื่องจากสูญหาย

ระยะเวลาในการดำเนินการ

แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต จะทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณหลังจากได้รับเอกสารถูกต้องและครบถ้วนภายใน 5 วันทำการ


การนำส่งเอกสาร

 • ส่งทางไปรษณีย์มาที่สำนักงานใหญ่ ระบุ "ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์"
 • ส่งด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ "ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์"
 • ส่งด้วยตนเองที่สาขาใกล้บ้าน คลิก ที่นี่

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์

รายการที่เปลี่ยนแปลง

ชื่อ-นามสกุล ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์

 1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงและขอกลับสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ (พร้อมลายเซ็นเก่าและลายเซ็นใหม่ ของผู้เอาประกันภัย)
 2. สำเนาหลักฐานทางราชการของการเปลี่ยนแปลงชื่อ/ชื่อสกุลของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ (ผู้เอาประกันภัยเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

ผู้รับประโยชน์

 1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงและขอกลับสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ (ระบุชื่อ-นามสกุลของผู้รับประโยชน์ที่ต้องการทั้งหมด ความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัย และอายุในข้อ 20)
 2. สำเนาหลักฐานพิสูจน์ความสัมพันธ์ของผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประโยชน์คนใหม่ เช่น ทะเบียนบ้าน สูติบัตร

สถานที่ติดต่อ

ลักษณะอาชีพ

 1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงและขอกลับสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ (ระบุขอเปลี่ยนแปลงลักษณะอาชีพ)
 2. หนังสือรับรองสุขภาพ สำหรับผู้เอาประกันภัยเยาวชน(อายุ 1-15 ปี)
 3. หนังสือรับรองสุขภาพ ผู้เอาประกันภัย (อายุ 16 ปีขึ้นไป)

แก้ไขวันเดือนปีเกิดหรืออายุ

 1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงและขอกลับสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสูติบัตร

ขอออกกรมธรรม์ฉบับใหม่เนื่องจากสูญหาย

 1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงและขอกลับสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ (ระบุขอออกกรมธรรม์แทนฉบับที่สูญหายในข้อ 23)
 2. ใบแจ้งความกรมธรรม์สูญหาย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้แจ้งความด้วยตนเอง
 3. เงินค่าออกกรมธรรม์ 200 บาท