แจ้งการปรับปรุงข้อมูลโครงการกองทุน สำหรับลูกค้า แมนูไลฟ์ ยูนิต ลิงค์ ที่ถือกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ (MS-CHINA VALUE)

แจ้งการปรับปรุงข้อมูลโครงการกองทุน สำหรับลูกค้า แมนูไลฟ์ ยูนิต ลิงค์ ที่ถือกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ (MS-CHINA VALUE)

แจ้งการปรับปรุงข้อมูลโครงการกองทุน สำหรับลูกค้า แมนูไลฟ์ ยูนิต ลิงค์ ที่ถือกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟ (MS-CHINA VALUE)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ขอแจ้งการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในส่วนของรายละเอียด โครงการของกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ไชน่า แวลูเอฟไอเอฟ (MS-CHINA VALUE) (“กองทุน”) เนื่องจากกองทุนหลัก (Master Fund) ของกองทุนมีการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือชี ้ชวนในหัวข้อวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนเพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีความยืดหยุ่นในการลงทุนมากขึ้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม