แจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิ ลดหย่อนภาษี จากเบี้ยประกันสุขภาพ

บริษัท แมนูไลฟ์ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมเสมอในการความคุ้มครองและดูแลท่านด้วยบริการจากใจของเรา

เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ในส่วนเบี้ยประกันสุขภาพ ตามประกาศของกรมสรรพากร ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับปีภาษี 2561 เป็นต้นไป ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2562 ในกรณีที่ท่านไม่ได้แจ้งความประสงค์ยินยอมในการนำส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร ท่านจะไม่สามารถนำเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไปใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีได้

ขั้นตอนสำหรับการแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศของกรมสรรพากร

icon-document
1. กรอกเอกสาร แบบแจ้งความประสงค์การใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้และให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลต่อกรมสรรพากร คลิกเพื่อดาวน์โหลด
icon-email
2. จัดส่งเอกสารที่กรอกสมบรูณ์มาที่
Email : TH_CustomerCare@kwglife.com

เพื่อให้ท่านสามารถใช้สิทธิขอลดหย่อนภาษีสำหรับปีภาษี 2563 โปรดจัดส่งเอกสารภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการลูกค้า 02-033-9000 ในวันและเวลาทำการ