การต่ออายุกรมธรรม์ เมื่อกรมธรรม์หมดอายุ รับความคุ้มครองได้อย่างต่อเนื่อง

ลูกค้าสามารถต่ออายุกรมธรรม์สำหรับประกันภัยที่รับชำระเบี้ยต่ออายุอัตโนมัติ โดยชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมิต้องมีการดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม

สำหรับกรมธรรม์ที่ขาดการชำระเบี้ย

หากกรมธรรม์ของคุณได้พ้นระยะเวลากำหนดการชำระเบี้ยประกันภัยแล้ว (เมื่อมีการผิดนัดชำระเบี้ยประกันภัยล่วงเลยกำหนดเวลาผ่อนผันและหากยังไม่มีการเวนคืนกรมธรรม์เพื่อขอรับเงินสด) ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยื่นกลับคืนสู่สถานภาพเดิมได้ภายใน 5 ปีนับแต่วันที่กรมธรรม์ขาดอายุ หรือวันที่กรมธรรม์เปลี่ยนเป็นขยายเวลาคุ้มครองโดยอัตโนมัติ หรือเปลี่ยนเป็นใช้เงินสำเร็จโดยอัตโนมัติ


ระยะเวลาในการดำเนินการ

ภายใน 5 วันทำการหลังได้รับเอกสารถูกต้องและครบถ้วน (สำหรับกรณีที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพเพิ่มเติม)


เอกสารประกอบการพิจารณา

  1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงและขอกลับสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ (ระบุในข้อ 1.1)
  2. หนังสือรับรองสุขภาพ
  3. เบี้ยประกันภัย พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี)

หมายเหตุ : โดยคิงไว ประกันชีวิต ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสุขภาพตามความเหมาะสม


การนำส่งเอกสาร

  • ส่งด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์
  • ส่งด้วยตนเองที่สาขาใกล้บ้าน
  • ส่งทางไปรษณีย์มาที่สำนักงานใหญ่ ระบุฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์