แมนูไลฟ์ พรีเมียร์ เซฟวิ่ง18/18 (มีเงินปันผล)

แบบประกันสำหรับคุณ...ที่มองหาความคุ้มครองที่คุ้มค่า พร้อมเบี้ยประกันแบบสบายๆ เพิ่มความคุ้มค่ากับการออมทรัพย์พร้อมความคุ้มครอง ต่อเนื่องสูงสุดถึง 18 ปี เพิ่มค่าเงินออมให้คุณได้บริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ สิทธิประโยชน์ในการรับเงินคืนอย่างต่อเนื่องทุกปี ยิ่งถือนานยิ่งคุ้มค่ากับเงินคืนและความคุ้มครองที่มากค่าขึ้น พร้อมเงินคืนครบกำหนดก้อนใหญ่เมื่อครบสัญญา แบบประกันแบบเดียวที่พร้อมคุ้มครองการเก็บออมของคุณเพื่อครอบครัวและคนที่คุณรัก

ทำไมต้องเลือกเรา

 • เบี้ยประกันภัยสบายๆ
 • เก็บออมพร้อมความคุ้มครองต่อเนื่องนานถึง 18 ปี
 • เงินคืน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-9
 • และเพิ่มเป็น 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 10-17
 • รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 156% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • มั่นใจด้วยความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตสูงสุดถึง 160% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • รับเงินปันผล* ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนครบสัญญา
 • รับสิทธิหักลดหย่อนภาษี สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี **
ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

แผนภาพแสดงผลประโยชน์

ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ - แมนูไลฟ์ พรีเมียร์ เซฟวิ่ง18/18 (มีเงินปันผล)
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ปีกรมธรรม์ที่ 1-10 100%
ปีกรมธรรม์ที่ 11-18 160%
เงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์
สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 2-9 ปีละ 1% รวม 8 ครั้ง
สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 10-17 ปีละ 2% รวม 8 ครั้ง
เงินครบกำหนดสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 18 156%
รวมผลประโยชน์เงินคืนตลอดสัญญา 180%
เงินปันผล* ตามกรมธรรม์ ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 1 เป็นต้นไป

หมายเหตุ * เงินปันผลนี้ จะได้รับการจัดสรรของบริษัท ตามผลดำเนินงานของบริษัทในปีก่อนหน้านั้น โดยบริษัทจะกำหนดให้ปีละครั้งหลังจากการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และจะทำการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ในรอบปีกรมธรรม์ถัดไป เงินปันผลนี้เป็นผลประโยช์นที่ไม่รับรองการจ่ายในแต่ละปี

ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์

ตัวอย่างผลประโยชน์ความคุ้มครองสำหรับลูกค้าเพศหญิง อายุ 30 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท (ไม่รวมเงินปันผล)
รายละเอียด จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000
เบี้ยประกันรายปี 8,800
รวมชำระเบี้ยประกันภัย (8,800 x 18 ปี) 158,400
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิต
รับเงินคืน 1 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ ที่ 2-9 (รวม 8 ครั้ง)
8,000
รับเงินคืน 2 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ ที่ 10-17 (รวม 8 ครั้ง)
16,000
รับเงินคืนครบกำหนดสัญญา 156% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 156,000
รวมผลประโยชน์เงินคืนตลอดสัญญา 180,000
ตัวอย่างผลประโยชน์ ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขการรับประกัน

อายุรับประกัน 1 เดือน 1 วัน - 65 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง 18 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 18 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
การชำระเบี้ยประกันภัย แบบรายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, และรายเดือน
สัญญาเพิ่มเติมแนบ สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

อายุ (ปี) หญิง ชาย
1 เดือน 1 วัน - 20 87.73 87.73
21 - 35 88.00 89.24
36 - 40 88.62 90.45
41 - 45 89.21 91.65
46 - 50 90.44 93.64
51 - 55 92.82 97.21
56 - 60 97.16 99.00
61 - 65 99.00 99.00
ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ:

* เงินปันผลนี้ จะได้รับจากการจัดสรรของบริษัท ตามผลการดำเนินงานของบริษัทในปีก่อนหน้านั้น โดยบริษัทจะกำหนดให้ปีละครั้ง หลังจากการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และจะทำการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ในรอบปีกรมธรรม์ถัดไป เงินปันผลนี้เป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรองการจ่ายในแต่ละปี

**เบี้ยประกันชีวิต (กรมธรรม์ประกันภัยหลัก) สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท (ภายใต้กฏเกณฑ์ของกรมสรรพากร)

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับประกันแมนูไลฟ์ พรีเมียร์ โปรเทคชั่น 90/15 (มีเงินปันผล)

 • ผ่อนชำระเบี้ยรายปีด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย หรือ บัตรเครดิตกรุงไทย แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 3 เดือน

  ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-033-9000

หมายเหตุ * สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยในปีแรกเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ที่ปรึกษาด้านแผนการเงินและบริหารความสัมพันธ์ (Manulife Relationship Manager : MRM)

นัดเวลาติดต่อที่สะดวกได้เลย

  8.00 - 12.00 น.12.00 - 17.00 น.

  ท่านยินยอมให้บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดเก็บ ประมวลผลและใช้ข้อมูลข้างต้น รวมถึงยินยอมให้บริษัท ติดต่อกลับด้วยวิธีการใดๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ นำเสนอผลิตภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ