แมนูไลฟ์ พรีเมียร์ โปรเทคชั่น 90/15 (มีเงินปันผล)

เลือกให้ทุกช่วงชีวิต...เต็มไปด้วยความอุ่นใจ ด้วยผลประโยชน์และความคุ้มครองที่คุณเองเลือกได้

ทำไมต้องเลือกเรา

 • เพื่อเป็นเงินทุนสำรอง หรือ กองมรดกให้ลูกหลาน
  รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 ปี
 • เพื่อเป็นหลักประกันความคุ้มครองตัวคุณ... และคนที่คุณรัก
  รับความคุ้มครองการเสียชีวิต ตลอดอายุสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ความมั่นคงทางการเงินอีกระดับสำหรับคุณ
  รับเงินปันผล* ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุ 90 ปี

* เงินปันผลนี้ จะได้รับจากการจัดสรรของบริษัท ตามผลการดำเนินงานของบริษัทในปีก่อนหน้านั้น โดยบริษัทจะกำหนดให้ปีละครั้ง หลังจากการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และจะทำการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ในรอบปีกรมธรรม์ถัดไป เงินปันผลนี้เป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรองการจ่ายในแต่ละปี

ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

ความคุ้มครอง ที่คุณเลือกได้

 • เลือกความคุ้มครอง : เลือกรับความคุ้มครอง เริ่มต้นที่จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
 • เลือกรับเงินปันผล* : สามารถเลือกสะสมไว้กับบริษัท เพื่อรับผลตอบแทนตามที่บริษัทประกาศ ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 เป็นต้นไป

* เงินปันผลนี้ จะได้รับจากการจัดสรรของบริษัท ตามผลการดำเนินงานของบริษัทในปีก่อนหน้านั้น โดยบริษัทจะกำหนดให้ปีละครั้ง หลังจากการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และจะทำการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ในรอบปีกรมธรรม์ถัดไป เงินปันผลนี้เป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรองการจ่ายในแต่ละปี

ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

แผนภาพแสดงผลประโยชน์

แผนภาพแสดงผลประโยชน์ แมนูไลฟ์ พรีเมียร์ โปรเทคชั่น 90/15 (มีเงินปันผล)

* เงินปันผลนี้ จะได้รับจากการจัดสรรของบริษัท ตามผลการดำเนินงานของบริษัทในปีก่อนหน้านั้น โดยบริษัทจะกำหนดให้ปีละครั้ง หลังจากการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และจะทำการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ในรอบปีกรมธรรม์ถัดไป เงินปันผลนี้เป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรองการจ่ายในแต่ละปี

ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ - แมนูไลฟ์ พรีเมียร์ โปรเทคชั่น 90/15 (มีเงินปันผล)
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เงินครบกำหนดสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รวมเงินคืนตลอดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เงินปันผล* ตามกรมธรรม์ ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 1 เป็นต้นไป

* เงินปันผลนี้ จะได้รับจากการจัดสรรของบริษัท ตามผลการดำเนินงานของบริษัทในปีก่อนหน้านั้น โดยบริษัทจะกำหนดให้ปีละครั้ง หลังจากการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และจะทำการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ในรอบปีกรมธรรม์ถัดไป เงินปันผลนี้เป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรองการจ่ายในแต่ละปี

ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์

ตัวอย่างผลประโยชน์ความคุ้มครองสำหรับลูกค้าเพศชาย อายุ 27 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท เบี้ยประกันภัยรายปี 8,127 บาท

อายุ (ปี) สิ้นปีกรมธรรม์ที่ เบี้ยประกันรายปี (บาท) เงินจ่ายคืน ความคุ้มครองชีวิต
% บาท % บาท
27 0 8,127
28 1 8,127 100 300,000
29 2 8,127 100 300,000
30 3 8,127 100 300,000
31 4 8,127 100 300,000
32 5 8,127 100 300,000
33 6 8,127 100 300,000
34 7 8,127 100 300,000
35 8 8,127 100 300,000
36 9 8,127 100 300,000
37 10 8,127 100 300,000
38 11 8,127 100 300,000
39 12 8,127 100 300,000
40 13 8,127 100 300,000
41 14 8,127 100 300,000
42 15 100 300,000
. . . . .
. . . . .
. . . . .
84 57 100 300,000
85 58 100 300,000
86 59 100 300,000
87 60 100 300,000
88 61 100 300,000
89 62 100 300,000
90 63 100 300,000 ครบกำหนดสัญญา
รวม 121,905 100 300,000

หมายเหตุ: % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน แมนูไลฟ์ พรีเมียร์ โปรเทคชั่น 90/15 (มีเงินปันผล)
อายุรับประกัน 1 เดือน 1 วัน - 65 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
สัญญาเพิ่มเติมแนบ สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ตามกฎเกณฑ์
การตรวจสุขภาพ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับประกันแมนูไลฟ์ พรีเมียร์ โปรเทคชั่น 90/15 (มีเงินปันผล)

 • ผ่อนชำระเบี้ยรายปีด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย หรือ บัตรเครดิตกรุงไทย แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 3 เดือน

  ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-033-9000

หมายเหตุ * สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยในปีแรกเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ที่ปรึกษาด้านแผนการเงินและบริหารความสัมพันธ์ (Manulife Relationship Manager : MRM)

นัดเวลาติดต่อที่สะดวกได้เลย

  8.00 - 12.00 น.12.00 - 17.00 น.

  ท่านยินยอมให้บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดเก็บ ประมวลผลและใช้ข้อมูลข้างต้น รวมถึงยินยอมให้บริษัท ติดต่อกลับด้วยวิธีการใดๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ นำเสนอผลิตภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ