แมนูไลฟ์ พรีเมียร์ โปรเทคชั่น 90/15 (มีเงินปันผล)

เลือกให้ทุกช่วงชีวิต...เต็มไปด้วยความอุ่นใจ ด้วยผลประโยชน์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อเป็นเงินทุนสำรอง หรือ กองมรดกให้ลูกหลาน:รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 ปี
  • เพื่อเป็นหลักประกันความคุ้มครองตัวคุณ... และคนที่คุณรัก: รับความคุ้มครองการเสียชีวิต ตลอดอายุสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ความมั่นคงทางการเงินอีกระดับสำหรับคุณ: รับเงินปันผล* ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุ 90 ปี

ความคุ้มครอง... ที่คุณเลือกได้

  • เลือกความคุ้มครอง : เลือกรับความคุ้มครอง เริ่มต้นที่จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
  • เลือกรับเงินปันผล* : สามารถเลือกสะสมไว้กับบริษัท เพื่อรับผลตอบแทนตามที่บริษัทประกาศ ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 เป็นต้นไป

* เงินปันผลนี้ จะได้รับจากการจัดสรรของบริษัท ตามผลการดำเนินงานของบริษัทในปีก่อนหน้านั้น โดยบริษัทจะกำหนดให้ปีละครั้ง หลังจากการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และจะทำการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ในรอบปีกรมธรรม์ถัดไป เงินปันผลนี้เป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรองการจ่ายในแต่ละปี

แผนภาพแสดงผลประโยชน์

แผนภาพแสดงผลประโยชน์ แมนูไลฟ์ พรีเมียร์ โปรเทคชั่น 90/15 (มีเงินปันผล)

ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ - แมนูไลฟ์ พรีเมียร์ โปรเทคชั่น 90/15 (มีเงินปันผล)
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เงินครบกำหนดสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รวมเงินคืนตลอดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เงินปันผล* ตามกรมธรรม์ ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 1 เป็นต้นไป

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์

ตัวอย่างผลประโยชน์ความคุ้มครองสำหรับลูกค้าเพศชาย อายุ 27 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท เบี้ยประกันภัยรายปี 8,127 บาท

อายุ (ปี) สิ้นปีกรมธรรม์ที่ เบี้ยประกันรายปี (บาท) เงินจ่ายคืน ความคุ้มครองชีวิต
% บาท % บาท
27 0 8,127
28 1 8,127 100 300,000
29 2 8,127 100 300,000
30 3 8,127 100 300,000
31 4 8,127 100 300,000
32 5 8,127 100 300,000
33 6 8,127 100 300,000
34 7 8,127 100 300,000
35 8 8,127 100 300,000
36 9 8,127 100 300,000
37 10 8,127 100 300,000
38 11 8,127 100 300,000
39 12 8,127 100 300,000
40 13 8,127 100 300,000
41 14 8,127 100 300,000
42 15 100 300,000
. . . . .
. . . . .
. . . . .
84 57 100 300,000
85 58 100 300,000
86 59 100 300,000
87 60 100 300,000
88 61 100 300,000
89 62 100 300,000
90 63 100 300,000 ครบกำหนดสัญญา
รวม 121,905 100 300,000

หมายเหตุ: % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน แมนูไลฟ์ พรีเมียร์ โปรเทคชั่น 90/15 (มีเงินปันผล)
อายุรับประกัน 1 เดือน 1 วัน - 65 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
สัญญาเพิ่มเติมแนบ สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ตามกฎเกณฑ์
การตรวจสุขภาพ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัท

ขอรับข้อมูล แมนูไลฟ์ พรีเมียร์ โปรเทคชั่น 90/15 (มีเงินปันผล) เพิ่มเติม

8.00 - 12.00 น.12.00 - 17.00 น.

ยินยอมให้ใช้ข้อมูลข้างต้นเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับ แมนูไลฟ์ พรีเมียร์ โปรเทคชั่น 90/15 (มีเงินปันผล)