แมนูไลฟ์ พรีเมียร์ โปรเทคชั่น 90/15 (มีเงินปันผล)

เลือกให้ทุกช่วงชีวิต...เต็มไปด้วยความอุ่นใจ ด้วยผลประโยชน์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อเป็นเงินทุนสำรอง หรือ กองมรดกให้ลูกหลาน:รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 90 ปี
  • เพื่อเป็นหลักประกันความคุ้มครองตัวคุณ... และคนที่คุณรัก: รับความคุ้มครองการเสียชีวิต ตลอดอายุสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ความมั่นคงทางการเงินอีกระดับสำหรับคุณ: รับเงินปันผล* ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 จนถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุ 90 ปี

ความคุ้มครอง... ที่คุณเลือกได้

  • เลือกความคุ้มครอง : เลือกรับความคุ้มครอง เริ่มต้นที่จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
  • เลือกรับเงินปันผล* : สามารถเลือกสะสมไว้กับบริษัท เพื่อรับผลตอบแทนตามที่บริษัทประกาศ ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 เป็นต้นไป

* เงินปันผลนี้ จะได้รับจากการจัดสรรของบริษัท ตามผลการดำเนินงานของบริษัทในปีก่อนหน้านั้น โดยบริษัทจะกำหนดให้ปีละครั้ง หลังจากการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และจะทำการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ในรอบปีกรมธรรม์ถัดไป เงินปันผลนี้เป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรองการจ่ายในแต่ละปี

แผนภาพแสดงผลประโยชน์

แผนภาพแสดงผลประโยชน์ แมนูไลฟ์ พรีเมียร์ โปรเทคชั่น 90/15 (มีเงินปันผล)

ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ - แมนูไลฟ์ พรีเมียร์ โปรเทคชั่น 90/15 (มีเงินปันผล)
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เงินครบกำหนดสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รวมเงินคืนตลอดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เงินปันผล* ตามกรมธรรม์ ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 1 เป็นต้นไป

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์

ตัวอย่างผลประโยชน์ความคุ้มครองสำหรับลูกค้าเพศชาย อายุ 27 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท เบี้ยประกันภัยรายปี 8,817 บาท

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ แมนูไลฟ์ พรีเมียร์ โปรเทคชั่น 90/15 (มีเงินปันผล)

หมายเหตุ: % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน แมนูไลฟ์ พรีเมียร์ โปรเทคชั่น 90/15 (มีเงินปันผล)
อายุรับประกัน 1 เดือน 1 วัน - 65 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
สัญญาเพิ่มเติมแนบ สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ตามกฎเกณฑ์
การตรวจสุขภาพ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของบริษัท

ขอรับข้อมูล แมนูไลฟ์ พรีเมียร์ โปรเทคชั่น 90/15 (มีเงินปันผล) เพิ่มเติม

8.00 - 12.00 น.12.00 - 17.00 น.

ยินยอมให้ใช้ข้อมูลข้างต้นเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับ แมนูไลฟ์ พรีเมียร์ โปรเทคชั่น 90/15 (มีเงินปันผล)