Manulife Home Country Youtube
บริการคุณ บริการด้วยใจ กับ แมนูไลฟ์ประกันชีวิต

การต่ออายุกรมธรรม์

เมื่อมีการผิดนัดชำระเบี้ยประกันภัยล่วงเลยกำหนดเวลาผ่อนผันและหากยังไม่มีการเวนคืนกรมธรรม์เพื่อขอรับเงินสด ผู้เอาประกันภัยสามารถขอยื่นกลับคืนสู่สถานภาพเดิมได้ภายใน 5 ปีนับแต่วันที่กรมธรรม์ขาดอายุ หรือวันที่กรมธรรม์เปลี่ยนเป็นขยายเวลาคุ้มครองโดยอัตโนมัติ หรือเปลี่ยนเป็นใช้เงินสำเร็จโดยอัตโนมัติ

ระยะเวลาในการดำเนินการภายใน 5 วันทำการหลังได้รับเอกสารถูกต้องและครบถ้วน (สำหรับกรณีที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพเพิ่มเติม)

เอกสารประกอบการพิจารณา

  1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงและขอกลับสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ (ระบุในข้อ 1.1)
  2. หนังสือรับรองสุขภาพ
  3. เบี้ยประกันภัย พร้อมดอกเบี้ย

  บริษัทฯ สงวนไว้ซึ่งสิทธิในการเรียกตรวจสุขภาพ

การนำส่งเอกสาร

  • ส่งด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์
  • ส่งด้วยตนเองที่สาขาใกล้บ้าน
  • ติดต่อตัวแทนเพื่อให้บริการ
  • ส่งทางไปรษณีย์มาที่สำนักงานใหญ่ ระบุฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์