การขอรับเงินผลประโยชน์ และเอกสารต่างๆ ตามกรมธรรม์สำหรับลูกค้า

ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับเงินปันผล, เงินคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หรือเงินครบสัญญา ซึ่ง บริษัทฯ จะจ่ายคืนตามกรมธรรม์สุทธิหลังจากหักหนี้สินตามกรมธรรม์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่มีชีวิตอยู่ ณ สิ้นปีกรมธรรม์ตามกำหนด

ขอรับเงินผลประโยชน์ / เงินปันผล / เงินครบกำหนดสัญญา หรือเงินคืนอื่นๆ

  1. ขอรับเป็นเช็ค (จ่ายในนามผู้เอาประกันภัย) นำส่งตามที่อยู่ที่แจ้งไว้กับบริษัทฯ (กรณีผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ จะจ่ายเช็คในนามผู้ชำระเบี้ย)
  2. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ตามสำเนาหน้าบัญชีที่แนบมา

เอกสารประกอบการพิจารณา

  1. ใบคำร้องขอเปลี่ยนแปลง 1 ฉบับ
    หมายเหตุ : ระบุขอรับเงินปันผล/เงินคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  2. สำเนาหน้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้เอาประกันภัย (กรณีต้องการรับผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร)
  3. แบบฟอร์มการขอรับเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร

การนำส่งเอกสาร

  • ส่งด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์
  • ส่งด้วยตนเองที่สาขาใกล้บ้าน
  • ส่งทางไปรษณีย์มาที่สำนักงานใหญ่ ระบุฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์

ระยะเวลาในการดำเนินการ

บริษัทฯ จะทำการจ่ายเงินปันผล / เงินคืนตามระยะเวลา / เงินครบกำหนดสัญญา / เงินคืนอื่นๆ ภายหลังได้รับเอกสารถูกต้องและครบถ้วนใน 15 วันทำการ