Manulife Home Country Youtube
บริการคุณ บริการด้วยใจ กับ แมนูไลฟ์ประกันชีวิต

การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์

ระยะเวลาในการดำเนินการ: บริษัทฯจะทำการเปลี่ยนแปลงที่ติดต่อภายหลังได้รับเอกสารถูกต้องและครบถ้วนใน 5 วันทำการ

การนำส่งเอกสาร

 • ส่งทางไปรษณีย์มาที่สำนักงานใหญ่ ระบุฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์
 • ส่งด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์
 • ส่งด้วยตนเองที่สาขาใกล้บ้าน คลิก เพื่อค้นหาสาชา

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ แบบการแก้ไขข้อมูลทั่วไปในกรมธรรม์

รายการที่เปลี่ยนแปลง

เอกสารประกอบคำร้อง

 • ชื่อ-นามสกุล ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์
 1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงและขอกลับสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์
  (พร้อมลายเซ็นเก่าและลายเซ็นใหม่ ของผู้เอาประกันภัย)
 2. สำเนาหลักฐานทางราชการของการเปลี่ยนแปลงชื่อ/ชื่อสกุลของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์
  (ผู้เอาประกันภัยเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • ผู้รับประโยชน์
 1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงและขอกลับสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์
  (ระบุชื่อ-นามสกุลของผู้รับประโยชน์ที่ต้องการทั้งหมด ความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัย และอายุในข้อ 20)
 2. สำเนาหลักฐานพิสูจน์ความสัมพันธ์ของผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประโยชน์คนใหม่ เช่น ทะเบียนบ้าน สูติบัตร
 • สถานที่ติดต่อ
 1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงและขอกลับสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์
  (ระบุที่ติดต่อใหม่ในข้อ 19)
 • ลักษณะอาชีพ
 1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงและขอกลับสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์
  (ระบุขอเปลี่ยนแปลงลักษณะอาชีพ)
 2. หนังสือรับรองสุขภาพ สำหรับผู้เอาประกันภัยเยาวชน(อายุ 1-15 ปี)
 3. หนังสือรับรองสุขภาพ ผู้เอาประกันภัย (อายุ 16 ปีขึ้นไป)
 • แก้ไขวันเดือนปีเกิดหรืออายุ
 1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงและขอกลับสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสูติบัตร
 • ขอออกกรมธรรม์ฉบับใหม่เนื่องจากสูญหาย
 1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงและขอกลับสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์
  (ระบุขอออกกรมธรรม์แทนฉบับที่สูญหายในข้อ 23)
 2. ใบแจ้งความกรมธรรม์สูญหาย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องเป็นผู้แจ้งความด้วยตนเอง
 3. เงินค่าออกกรมธรรม์ 200 บาท