Manulife Home Country Youtube
บริการคุณ บริการด้วยใจ กับ แมนูไลฟ์ประกันชีวิต

การเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์

ระยะเวลาในการดำเนินการ: บริษัทฯจะทำการเปลี่ยนแปลงที่ติดต่อภายหลังได้รับเอกสารถูกต้องและครบถ้วนใน 5 วันทำการ

การนำส่งเอกสาร

 • ส่งทางไปรษณีย์มาที่สำนักงานใหญ่ ระบุฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์
 • ส่งด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์
 • ส่งด้วยตนเองที่สาขาใกล้บ้าน คลิก เพื่อค้นหาสาชา

 

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์ แบบการแก้ไขข้อมูลเกี่ยวข้องกับเบี้ยและความคุ้มครอง

รายการที่เปลี่ยนแปลง

เอกสารประกอบคำร้อง(*)

 • การเปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยประกันภัย
  (เฉพาะกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับอยู่)
 1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงและขอกลับสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์
 2. หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก
  (เปลี่ยนงวดการชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน)
 3. หนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเบี้ยประกันชีวิตผ่านบัตรเครดิต
 • การเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย
  (เมื่อครบรอบการชำระเบี้ยประกันภัย (ไม่เกินงวดที่1 ของปีที่ 2)
 1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงและขอกลับสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์
 2. หนังสือรับรองสุขภาพ ผู้เอาประกันภัย (อายุ 16 ปีขึ้นไป) 
  ส่วนที่ 1 และหรือ ส่วนที่ 2 และ หรือ ตรวจสุขภาพอื่น ๆ ตามกฎเกณฑ์การ พิจารณารับประกัน
 3. หนังสือรับรองสุขภาพ สำหรับผู้เอาประกันภัยเยาวชน (อายุ 1-15 ปี)

   บริษัทฯ สงวนไว้ซึ่งสิทธิในการเรียกตรวจสุขภาพ

 • การลดจำนวนเงินเอาประกันภัย
  (เฉพาะเมื่อครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย)
 1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงและขอกลับสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์
  (ระบุจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ต้องการในข้อ 5)
 2. เบี้ยประกันภัย
 • การเปลี่ยนแบบประกัน
 1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงและขอกลับสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์
  (ระบุแบบประกันที่ต้องการในข้อ 3)
 2. หนังสือรับรองสุขภาพ ผู้เอาประกันภัย (อายุ 16 ปีขึ้นไป) ส่วนที่ 1
 3. หนังสือรับรองสุขภาพ สำหรับผู้เอาประกันภัยเยาวชน (อายุ 1-15 ปี)
 4. เบี้ยประกันภัย
 5. ค่าออกกรมธรรม์ฉบับใหม่ 200 บาท
 6. สัญญากรมธรรม์

   หมายเหตุ : 

 • สามารถทำได้เมื่อถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยไม่เกินงวดที่ 1 ของปีที่ 2 และยังไม่มีมูลค่างินสดตามกรมธรรม์
 • แบบประกันภัยที่จะเปลี่ยนต้องมีขายอยู่ในปัจจุบัน
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแบบการประกันประเภทตลอดชีพหรือสะสมทรัพย์ มาเป็นแบบชั่วระยะเวลา
 • การเพิ่มสัญญาเพิ่มเติม
  (เมื่อครบรอบการชำระเบี้ยประกันภัย)
 1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงและขอกลับสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ (ระบุสัญญาเพิ่มเติมที่ต้องการเพิ่มในข้อ 6 – 16)
 2. หนังสือรับรองสุขภาพ ผู้เอาประกันภัย (อายุ 16 ปีขึ้นไป) ส่วนที่ 1 และหรือ ส่วนที่ 2 และ หรือ ตรวจสุขภาพอื่น ๆ ตามกฎเกณฑ์การ พิจารณารับประกัน
 3. หนังสือรับรองสุขภาพ สำหรับผู้เอาประกันภัยเยาวชน (อายุ 1-15 ปี)
 4. เบี้ยประกันภัย
 • การลด/ยกเลิกสัญญาเพิ่มเติม
  (เฉพาะเมื่อครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย)
 1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงและขอกลับสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ (ระบุสัญญาเพิ่มเติมที่ต้องการเพิ่มในข้อ 6 – 16)
 2. เบี้ยประกันภัย