แบรนด์ของเรา

วิสัยทัศน์ของเรา


วิสัยทัศน์ของแมนูไลฟ์ คือ เป็นบริษัทผู้ให้บริการทางด้านการเงิน ที่มีความเป็นมืออาชีพที่สูงที่สุดในโลก ที่พร้อมเป็นคำตอบ ที่มั่นคง น่าเชื่อถือ และมีหัวคิดที่ก้าวหน้าทันสมัย เพื่อความไว้วางใจสูงสุด ให้กับลูกค้าของเราทุกคน

คุณค่าของเรา


จากวิสัยทัศน์สู่คุณค่า คุณค่าเหล่านี้จะช่วยเป็นแนวทางในทุกบทบาทที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องตั้งแต่ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ จนถึงระดับการตัดสินใจในงานที่เราให้การดูแล ทั้งลูกค้าผู้เอาประกัน และผู้ถือหุ้น คุณค่าเหล่านี้สามารถอธิบายได้ในส่วนผสมของคำว่า PRIDE เราจะได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานวิชาชีพ พนักงานและตัวแทนของเราจะมีความรู้และทักษะที่เหนือกว่าเพื่อประโยชน์ของลูกค้าของเรา

คุณลักษณะเด่นของเรา


  • Strong : มีความมั่นคงแข็งแกร่งทางการเงิน
  • Reliable : มีความน่าเชื่อถือ
  • Trustworthy : ได้รับความไว้วางใจสูงสุด
  • Forward Thinking : มีหัวคิดที่ก้าวหน้าทันสมัย

 

ความมั่นคงของเรา


ความมีเสถียรภาพ และความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง

ความแข็งแกร่งทางการเงินถือเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งแมนูไลฟ์ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้า บนพื้นฐานความมั่นคง ความมีเสถียรภาพ และโดดเด่นในศักยภาพทางการเงิน

ด้วยกลยุทธ์การกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง การจัดการด้านบริหารความเสี่ยงที่เป็นเลิศ อีกทั้งความมั่นคงและแข็งแกร่งของเงินทุนสำรองที่มีคุณภาพของแมนูไลฟ์ แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำระดับโลก
อีกทั้งส่งผลให้แมนูไลฟ์ ไฟแนนเชียล ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่แข็งแกร่งจากสถาบันการ จัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำต่างๆ ของโลก อาทิเช่น A.M. Best, DBRS, Fitch, Moody’s and Standard &Poor’s (13 กุมภาพันธ์ 2557) ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ลูกค้านับล้านคนเกิดความเชื่อมั่นต่อแมนูไลฟ์


รางวัลของเรา


รางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Priminister’s Insurance Rewards) 3 ปีซ้อน จากสำนักงานคณะกรรมการกำหับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยได้รับการคัดเลือกเป็น

  • บริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่นอันดับ 2 ประจำปี 2551
  • บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นชมเชยประจำปี 2552
  • บริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาดีเด่นอันดับ 1 ประจำปี 2553

ได้รับรางวัล “TCCC Business Excellence Award for Best Professional Services 2009” ซึ่งมอบโดย Thai-Canadian Chamber of Commerce

 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นของแมนูไลฟ์ ประเทศไทย


แมนูไลฟ์ ประเทศไทยมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเป็นธรรม โดยแมนูไลฟ์ ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ดังนี้ ได้กำหนดให้ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และเป็นไปตามวัฒนธรรมและประเพณีทางธุรกิจ นอกจากนี้ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทจะต้องปฎิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและการให้สินบน กฎหมายที่บังคับ กฎระเบียบและข้อบังคับที่มีอย่างเคร่งครัด

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและการให้สินบน ของแมนูไลฟ์ ประเทศไทย คลิกที่นี่..