การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

บัตรประชาชนใบเดียวพอ !

เข้ารักษาได้เลย ไม่ต้องพกบัตร Care Card ให้วุ่นวายอีกต่อไป

สถานพยาบาลในเครือข่ายที่พร้อมให้บริการคุณได้ตลอดเวลา กว่า 400 แห่งทั่วประเทศ

หมายเหตุ: สำหรับลูกค้าประกันได้หมด ท่านสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในเครือข่ายเท่านั้น

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียกร้องสินไหมจากกรมธรรม์ของท่าน หรือ

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-033-9000 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • หรือ e-mail : TH_CustomerCare@manulife.com

บริการสอบถามข้อมูลกรมธรรม์ 24 ชม.

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้ตลอด 24 ชม. ที่ 02-033-9000

สายด่วนบริการสินไหม 24 ชม. (Claim Hotlines)

ลูกค้าสามารถติดต่อเราทางโทรศัพท์ กรณีเรียกร้องสินไหม หรือเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลที่ 02-660-1201

สินไหมตรงกรณีผู้ป่วยใน/เข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่าย (Fax Claim)

จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 21.00 น.

เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.

แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต ยินดีมอบบริการพิเศษ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ซื้อสัญญาพิเศษเพิ่มเติมผลประโยชน์ การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรม และสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ บริษัทฯ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลในจำนวนเงินที่ต้องรับผิดชอบ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์แก่โรงพยาบาลโดยตรง ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 1. แสดงบัตรประชาชน/ใบขับขี่/ บัตรข้าราชการให้กับเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาล
 2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน โดยโรงพยาบาลจะเป็น ผู้ติดต่อกับบริษัทฯ และแจ้งให้ทราบว่าสามารถใช้บริการนี้ได้หรือไม่

การเตรียมเอกสาร ประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

ประเภทสินไหม (Claim Type) - ค่ารักษาพยาบาล (HS)

เอกสารที่ต้องการ

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน กรณีรักษาพยาบาล (ลายมือชื่อผู้เอาประกันต้องตรงตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
 2. ใบรับรองแพทย์ (*กรณีใช้สำเนา - ให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาลกำกับ)
 3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และ/หรือ ใบสรุปหน้างบ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ประเภทสินไหม (Claim Type) - ค่าชดเชยรายวัน (HB)

เอกสารที่ต้องการ

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน กรณีชดเชยรายวัน (ลายมือชื่อผู้เอาประกันต้องตรงตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
 2. ใบรับรองแพทย์ (*กรณีใช้สำเนา - ให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาลกำกับ)
 3. สำเนาใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบสรุปหน้างบ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ประเภทสินไหม (Claim Type) - อุบัติเหตุ (AI)

เอกสารที่ต้องการ

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทนกรณีอุบัติเหตุ (AI) (ลายมือชื่อผู้เอาประกันต้องตรงตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
 2. ใบรับรองแพทย์ (*กรณีใช้สำเนา - ให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาลกำกับ)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ประเภทสินไหม (Claim Type) - โรคร้ายแรง (MCI)

เอกสารที่ต้องการ

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน (ลายมือชื่อผู้เอาประกันต้องตรงตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
 2. ใบรับรองแพทย์ (*กรณีใช้สำเนา - ให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาลกำกับ)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. ผลการตรวจชิ้นเนื้อ (กรณีผู้เอาประกันป่วยเป็นโรคมะเร็ง)
 5. ผลการตรวจทางรังสีวิทยา (ถ้ามี)
 6. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี)

ประเภทสินไหม (Claim Type) - ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (WP)

เอกสารที่ต้องการ

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน (ลายมือชื่อผู้เอาประกันต้องตรงตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
 2. ใบรับรองแพทย์ (*กรณีใช้สำเนา - ให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาลกำกับ)
 3. ใบแสดงความเห็นแพทย์ โดยระบุถึงความทุพพลภาพที่เป็นอยู่ (ใช้ฟอร์มของบริษัทฯ)
 4. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ประเภทสินไหม (Claim Type) - สินไหมมรณกรรม (DEATH)

เอกสารที่ต้องการ

 1. เอกสารของผู้รับประโยชน์ (แยกชุดตามจำนวนผู้รับประโยชน์)

  1.1 ใบคำขอเรียกร้องสินไหมมรณกรรม *
  1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  1.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  * กรณีมีสัญชาติอเมริกันให้ทำเครื่องหมาย þ ในช่องคำแถลงกฎหมาย FATCA ในเอกสาร 1 และกรอกเอกสาร FATCA-W8 / FATCA-W9 เพิ่มเติม

 2. เอกสารของผู้เอาประกัน

  2.1 สำเนาใบมรณบัตร (*สำเนาต้องให้นายทะเบียนท้องถิ่น หรือส่วนราชการเกี่ยวข้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยหมึกจริง)
  2.2 สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์)
  2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน (ประทับตรา “ตาย” และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์)
  2.4 สำเนาหนังสือรับรองการตาย
  2.5 ใบรายงานแพทย์กรณีเรียกร้องสินไหมมรณกรรม (ใบรายงานแพทย์ผู้รักษาผู้เอาประกันครั้งสุดท้ายก่อนเสียชีวิต)

  * กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือผิดธรรมชาติ ให้เพิ่มเติมเอกสาร 2.6 และ 2.7

  2.6 สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี รับรองสำเนาโดยตำรวจ
  2.7 สำเนารายรายงานการชันสูตรพลิกศพ รับรองสำเนาโดยตำรวจหรือแพทย์ผู้ชันสูตร

  * กรณีกรมธรรม์มีความคุ้มครองโรคร้ายแรง ให้เพิ่มเติมเอกสาร 2.8 - 2.10

  2.8 ผลการตรวจชิ้นเนื้อ (กรณีผู้เอาประกันป่วยเป็นโรคมะเร็ง)
  2.9 ผลการตรวจทางรังสีวิทยา (ถ้ามี)
  2.10 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี)

 3. เล่มกรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง (*กรณีสูญหายให้ใช้ใบแจ้งความ)
 4. เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

  4.1 ใบรายงานการเรียกร้องสิทธิตามกรมธรรม์
  4.2 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีข้อมูลไม่ตรงตามที่ระบุในกรมธรรม์)
  4.3 กรณีผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกัน ให้แนบสำเนาใบมรณบัตร
  4.4 สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกของผู้เอาประกันภัย
  - กรณีผู้รับประโยชน์มีเพียงคนเดียวและเสียชีวิตก่อน หรือพร้อมผู้เอาประกันโดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์
  4.5 สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกของผู้รับประโยชน์
  - กรณีผู้รับประโยชน์สิ้นสภาพบุคคลตามกฎหมาย หรือเป็นบุคคลทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงขณะยังมีชีวิตอยู่
  4.6 ใบคำขอเปลี่ยนแปลงผู้ชำระเบี้ย (บก1.) และเอกสารทางราชการที่ใช้ประกอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  4.7 หนังสือยินยอมมอบอำนาจ

หมายเหตุ:

 • ในการเรียกร้องสินไหมครั้งนั้นๆ หากประสงค์รับเงินสินไหมโอนเข้าบัญชีธนาคาร (ยกเว้น ธนาคารออมสิน และ ธกส.) กรุณาแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับสินไหมมรณกรรม บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์เป็นเช็คชื่อผู้รับประโยชน์เท่านั้น
 • บริษัทฯจะพิจารณาจ่ายสินไหม ภายวัน 7- 10 วันทำการ หลังจากรับเอกสารครบถ้วน

ติดต่อฝ่ายสินไหมทดแทน

จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น.

 • โทร : 02-033-9000
 • นำส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ที่

  ฝ่ายสินไหมทดแทน สำนักงานใหญ่
  บริษัท บริษัท คิง ไว ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  1788 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ชั้น18
  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

การรับเงินค่าสินไหมทดแทน

บริษัทฯจะดำเนินการจ่ายเงินดังนี้:

 • จ่ายเป็นเช็คเข้าบัญชีส่งทางไปรษณีย์ให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ในกรณีมรณกรรม
 • โอนเงินเข้าบัญชีชื่อผู้เอาประกันภัย

หมายเหตุ :

 • ในการเรียกร้องสินไหมครั้งนั้นๆ หากประสงค์รับเงินสินไหมโอนเข้าบัญชีธนาคาร (ยกเว้น ธนาคารออมสิน และ ธกส.) กรุณาแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำหรับสินไหมมรณกรรม บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์เป็นเช็คชื่อผู้รับประโยชน์เท่านั้น

บริการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับโรงพยาบาล

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับกรมธรรม์กรณีเรียกร้องสินไหม ได้ 24 ชม.ที่ 02-660-1201