ขั้นตอนการใช้บริการ

ขั้นตอนการใช้บริการ

  • กรุณาแสดงบัตรนี้พร้อมบัตรประชาชนทุกครั้งต่อเจ้าหน้าที่สถานพยาบาล
  • กรณีมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากความคุ้มครองของกรมธรรม์ ผู้เอาประกันจะต้องชำระค่าใช้จ่ายนั้นแก่สถานพยาบาลโดยตรง

เงื่อนไขการใช้บัตร

  • บัตรนี้สงวนสิทธิ์ใช้ได้เฉพาะผู้เอาประกันที่มีชื่อระบุบนหน้าบัตรเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • บัตรนี้สามารถใช้ได้กับสถานพยาบาลในเครือข่ายเท่านั้น
  • การให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลจะเป็นไปตามเงื่อนไขภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของท่าน และจะต้องไม่อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
  • บัตรนี้จะหมดอายุทันทีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ หรือกรมธรรม์สิ้นสุดความคุ้มครอง ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม