สิทธิ์ในการขอยกเลิกกรมธรรม์

บริษัทได้ทำการจัดส่งกรมธรรม์ให้คุณแล้ว เมื่อได้รับแล้วกรุณาตรวจสอบความถูก ต้องของกรมธรรม์ และหากคุณประสงค์จะยกเลิกรมธรรม์ด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถ ส่งคืนกรมธรรม์มายังบริษัทภายในวัน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัท เว้นแต่ บริษัทได้ออกกรมธรรม์ให้แก่คุณโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณไม่ต้องส่งคืนกรมธรรม์ โดยคุณสามารถแสดงเจตจำนงการยกเลิกกับบริษัทได้โดยตรง ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ บริษัทได้จัดส่งกรมธรรม์ไปยังอีเมลที่คุณระบุไว้ ในกรณีเช่นนี้บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัย เต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่มีผลใช้ บังคับตั้งแต่วันเริ่มต้นของระยะเวลาประกันภัย ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้กรมธรรม์ ประกันภัยนี้


ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัย ไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
หากคุณต้องการใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรรม์ฉบับนี้ หรือหากต้องการสอบถาม รายละเอียดกรมธรรม์ คุณสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้ที่ 02-033-9000 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.30น. ค่ะ