ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบคำร้องขอ ต่างๆ สำหรับบริการด้านกรมธรรม์ จาก แมนูไลฟ์

ลูกค้าสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบคำร้องขอ หรือขอเอกสารจากฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อ

การต่ออายุกรมธรรม์

เอกสารที่ใช้ประกอบการต่ออายุ
  1. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงและขอกลับสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์
  2. หนังสือรับรองสุขภาพ

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการประกันชีวิต แบบอินเวสเมนต์ ลิงค์

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเปลี่ยนแปลง
  1. ใบคำร้องขอดำเนินการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการประกันชีวิต แบบอินเวสเมนต์ ลิงค์