5 สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการทำประกันชีวิต

5 สิ่งที่คุณ(ไม่)อยากรู้เกี่ยวกับการทำประกันชีวิต

5 สิ่งที่คุณ(ไม่)อยากรู้เกี่ยวกับการทำประกันชีวิต

หากจะกล่าวถึง “การทำประกันชีวิต” หลายคนคงจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัว และเป็นเรื่องสำหรับผู้สูงอายุเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันประกันชีวิตนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของผู้คนในยุคสมัยใหม่ให้ได้มากที่สุด ในบทความนี้จึงขอนำเสนอ 5 สิ่งที่คุณ(ไม่)อยากรู้เกี่ยวกับการทำประกันชีวิต มาติดตามกันได้เลยครับ

 1. ประเภทของประกันชีวิตในยุคปัจจุบัน ในปัจจุบันประกันชีวิตนั้นแบ่งออกได้ 4 ลักษณะด้วยกัน คือ
  • ประกันชีวิต ประกันประเภทนี้เป็นประกันชีวิตแบบดั้งเดิม
  • ประกันชีวิตประเภทคุ้มครองอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บ ประกันชีวิตประเภทนี้จะคุ้มครองคุณจากอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ คามแต่ละประเภท เช่น ประกันโรคร้าย, ประกันมะเร็ง ฯลฯ
  • ประกันชีวิตควบการลงทุน เป็นการทำประกันชีวิตร่วมกับการลงทุนในกองทุนต่างๆ โดยมีบริษัทประกันชีวิตเป็นผู้จัดสรรกองทุนให้กับคุณ
  • ประกันสะสมทรัพย์ เป็นการทำประกันชีวิตสำหรับการออมเงิน เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในอนาคต โดยมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน
 2. ประกันชีวิตถือว่าเป็นกองทุนคุ้มครองชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดในปัจจุบันการทำประกันชีวิตนั้นให้ผลการคุ้มครองที่หลากหลาย เพื่อประโยชน์ของผู้ทำประกันเอง ทั้ง เป็นหลักประกันทางการเงินของคุณและครอบครัวจากเหตุที่ไม่คาดฝัน, เป็นกองทุนสำรองในกรณีที่คุณเจ็บป่วยที่ทุพพลภาพ, ใช้เพื่อเป็นกองทุนศึกษาเล่าเรียนให้แก่บุตรของผู้ทำประกันชีวิต, เป็นการสะสมเงินรายได้เพื่อนำไปไว้ใช้ในอนาคต, เป็นกองทุนจัดการหลังจากที่ผู้ทำประกันเสียชีวิต ฯลฯ
 3. การจ่ายเงินตามกรมธรรม์ของบริษัทประกันชีวิตสิ่งที่หลายคนเป็นกังวลใจในการจ่ายค่าเบี้ยประกันของบริษัทประกันชีวิต นั่นก็คือ การที่คุณไม่ศึกษารายละเอียดในสัญญาให้ชัดเจน ดังนั้นก่อนการทำประกันชีวิตทุกครั้ง คุณจึงต้องศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดในสัญญาประกันชีวิตให้ชัดเจน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ประกันชีวิตจะจ่ายเงินตามกรมธรรมก์ก็ต่อเมื่อ
  • เมื่อผู้เอาประกันชีวิตมีอายุถึงตามเกณฑ์ที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด
  • เมื่อครบตามสัญญาและเงือนไขตามที่บริษัทประกันชีวิตกำหนด
 4. ข้อยกเว้นที่บริษัทประกันชีวิตจะไม่จ่ายค่าเบี้ยประกันให้สำหรับข้อยกเว้นที่บริษัทประกันชีวิตจะไม่จ่ายค่าเบี้ยประกันให้ผู้ทำประกันนั่นก็คือ
  • ผู้รับผลประโยชน์ได้ทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยเจตนา
  • ผู้เอาประกันภัยได้ฆ่าตัวตายภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ทำสัญญา
  สาเหตุการเสียชีวิตข้างต้น บริษัทประกันชีวิตจะคืนเบี้ยประกันชีวิตที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมดเท่านั้น
 5. ผู้ทำประกันไม่สามารถส่งเบี้ยประกันต่อได้ ต้องทำอย่างไรและสำหรับผู้ทำประกัน ที่ไม่สามารถส่งเบี้ยประกันต่อได้ตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถเลือกวิธีปฏิบัติได้ 3 แบบ นั่นก็คือ
  • การขอรับเงินสดคืน เมื่อผู้ทำประกันขอเงินสดคืน ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิตจะสิ้นสุดลงโดยทันที ทั้งนี้การคืนเงินจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันชีวิตด้วย
  • การขอเปลี่ยนเป็นมูลค่าการใช้เงินสำเร็จ ในกรณีนี้มูลค่าของจำนวนเงินประกันจะลดน้อยลง แต่ระยะเวลาคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะเท่าเดิม และจำนวนเงินประกันใหม่จะเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันชีวิต
  • การขอเปลี่ยนเป็นมูลค่าขยายเวลา ในกรณีนี้มูลค่าของเงินประกันจะเท่าเดิม แต่ระยะเวลาคุมครองในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะแปรผันตามข้อกำหนดของกรมธรรม์

และทั้งหมดนี้ก็คือ 5 สิ่งที่คุณ(ไม่)อยากรู้เกี่ยวกับการทำประกันชีวิตที่นำมาฝากกันในวันนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับ