ฟิต แอนด์ ฟิน 365 ประกันอุบัติเหตุ

(ยังไม่ต้องชำระเงินตอนนี้)
ออกกำลังกายได้
ไม่จำกัดเวลา
ฟิตเนสจากออสเตรเลีย 270 สาขาทั่วโลก
เดือนละ 1 ครั้ง สูงสุด 12 ครั้งตลอดปีกรมธรรม์
คลาสสุดพิเศษจาก
Les Mills
(ยังไม่ต้องชำระเงินตอนนี้)

เหมาะกับใครบ้าง

  • ช หรือ ญ อายุ 20 - 50 ปี
  • ต่ออายุได้ถึง 59 ปี
  • ต้องไม่เป็นโรคลมชัก, โรคหัวใจ, ความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน, โรคกระดูกและ/หรือกล้ามเนื้อ, โรคมะเร็ง, โรคเอดส์, หรือเป็นผู้พิการ
(ยังไม่ต้องชำระเงินตอนนี้)

หมายเหตุ

  • เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 172) แล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนการตัดสินใจทำประกัน
  • ท่านต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
  • ตัวอย่างเงื่อนไขกรมธรรม์และข้อยกเว้น
  • รายละเอียดการเข้าใช้งาน Jetts 24 Hour Fitness