แมนูไลฟ์ ฟินชัวรันส์ ประกันสุขภาพที่ให้คุณฟินกว่า

ประกันสุดฟินที่ให้ความคุ้มครองทั้งชีวิตและสุขภาพสูงสุดถึง 10 ล้านบาทต่อปี พร้อมค่าห้องสูงสุดถึง 9,000 บาทต่อวัน และสิทธิ์รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง สูงสุดถึง 50,000 บาทต่อปี พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสุขภาพ สูงสุด 15,000 บาทต่อปี**

*การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
**เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต ต้องไม่เกิน 100,000 บาท ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพาการ ฉบับที่ 172

แพ็คเกจFINSURANCE ที่สร้างขึ้นมาเพื่อคุณ

ฟินดีย์ ฟินเวอร์ ฟินสุด
Best coverage
ความคุ้มครองการเสียชีวิต
คุ้มครองการเสียชีวิต ทุกกรณี(1) 50,000 บาท 50,000 บาท 50,000 บาท
ความคุ้มครองสุขภาพรวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ 3 ล้านบาท 6 ล้านบาท 10 ล้านบาท
ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) ต่อปีกรมธรรม์
ค่าห้องและค่าอาหาร 5,500 บาท/วัน 5,500 บาท/วัน 9,000 บาท/วัน
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล 3 ล้านบาท 6 ล้านบาท 10 ล้านบาท
ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD) ต่อปีกรมธรรม์
ค่าเคมีบำบัด ค่ารังสีบำบัด
และค่าล้างไต ค่าศัลยกรรมผู้ป่วยนอก
3 ล้านบาท 6 ล้านบาท 10 ล้านบาท
ค่าปรึกษาแพทย์และยาสำหรับผู้ป่วยนอก 12,000 บาท 35,000 บาท 50,000 บาท
ค่าวินิจฉัยโดยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
ค่าตรวจในห้องปฏิบัติการเอ็กซเรย์ อัลตร้าซาวด์
12,000 บาท 35,000 บาท 50,000 บาท
ค่ากายภาพบำบัด 3,000 บาท 5,000 บาท 8,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผลประโยชน์อื่น
ค่ารถพยาบาล ค่ารักษาทันตกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ
ค่าศัลยกรรมในช่องปาก
ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอดบุตร(2)
3 ล้านบาท 6 ล้านบาท 10 ล้านบาท
ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม(3) - 2,000 บาท 4,000 บาท
อาณาเขตความคุ้มครอง
คุ้มครองเฉพาะในประเทศไทย
คุ้มครองนอกประเทศไทยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน ไม่เกิน 45 วันต่อการเดินทางครั้งหนึ่ง
ฟินดีย์ ฟินเวอร์ ฟินสุด
(Recommended)
ความคุ้มครองการเสียชีวิต
คุ้มครองการเสียชีวิต (ทุกกรณี)(1)
50,000 บาท 50,000 บาท 50,000 บาท
ความคุ้มครองสุขภาพรวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม์
3 ล้านบาท 6 ล้านบาท 10 ล้านบาท
ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) ต่อปีกรมธรรม์
ค่าห้องและค่าอาหาร
5,500/วัน 5,500/วัน 9,000/วัน
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
3 ล้านบาท 6 ล้านบาท 10 ล้านบาท
ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD) ต่อปีกรมธรรม์
ค่าเคมีบำบัด ค่ารังสีบำบัด
และค่าล้างไต ค่าศัลยกรรมผู้ป่วยนอก
3 ล้านบาท 6 ล้านบาท 10 ล้านบาท
ค่าปรึกษาแพทย์และยาสำหรับผู้ป่วยนอก
12,000 35,000 50,000
ค่าวินิจฉัยโดยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
ค่าตรวจในห้องปฏิบัติการเอ็กซเรย์ อัลตร้าซาวด์
12,000 35,000 50,000
ค่ากายภาพบำบัด
3,000 บาท 5,000 บาท 8,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผลประโยชน์อื่น
ค่ารถพยาบาล ค่ารักษาทันตกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ ค่าศัลยกรรมในช่องปากnภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอดบุตร(2)
3 ล้านบาท 6 ล้านบาท 10 ล้านบาท
ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม(3)
- 2,000 บาท 4,000 บาท
อาณาเขตความคุ้มครอง
คุ้มครองเฉพาะในประเทศไทย
คุ้มครองนอกประเทศไทยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน ไม่เกิน 45 วันต่อการเดินทางครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ ผลประโยชน์ในตารางจะจ่ายตามจริง แต่ไม่เกินจำนวนในตาราง และไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม์
(1) ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
(2) ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอดบุตร ระยะเวลารอคอย 12 เดือน
(3) บริษัทฯ จะชดเชยเป็นจำนวน 80% ของค่ารักษาพยาบาลตามจริงแต่ไม่เกินจำนวนในตารางข้างต้น และไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม์

ตัวอย่างเงื่อนไขกรมธรรม์ ประกัน FINSURANCE
รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ

ตัวอย่างข้อยกเว้นทั่วไปของกรมธรรม์

ตัวอย่างข้อยกเว้นที่สำคัญที่บริษัทไม่คุ้มครองสำหรับกรมธรรม์นี้ได้แก่ ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย ไม่คุ้มครองโรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บ ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญา และไม่คุ้มครองสำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือ 120 วันสำหรับ 8 โรค ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก,การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตรที่เกิดในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่คุ้มครอง

หมายเหตุ

  • เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 172) แล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนการตัดสินใจทำประกัน
  • คุณต้องแถลงรายละเอียดในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งหมายรวมถึงถ้อยแถลงเพิ่มเติม ตามความเป็นจริงทุกข้อ เพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณ

นัดเวลาติดต่อที่สะดวกได้เลย

เลือกวันนัดหมาย* :

เลือกช่วงเวลาที่สะดวกเพื่อให้เราติดต่อกลับ* :