คำถามที่พบบ่อย ค้นพบคำตอบที่ตรงใจ ไขข้อสงสัยที่คุณควรรู้ กับ แมนูไลฟ์

1จะชำระเบี้ยประกันภัยได้ที่ไหนบ้าง (ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัย)
A : เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทฯ สามารถเลือกวิธีการชำระเบี้ยประกันภัยได้หลายวิธี ดังนี้ ชำระด้วยเงินสด โดยผ่านตัวแทนผู้ให้บริการ หรือ - สามารถชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ทุกแห่ง ทั่วประเทศ โดยใช้เอกสารใบแจ้งการชำระเงินของบริษัทฯ(Bill Payment Slip) หมายเหตุ: (บริษัทฯ ยังไม่เปิดให้บริการสำหรับ ธอส ธกส และออมสิน) - สามารถชำระได้ที่สำนักงานสาขาของบริษัทฯ - สามารถชำระโดยตรงได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ชำระด้วยการหักเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีออมทรัพย์ (ระบบหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ) กรอกหนังสือยินยอมหักเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีออมทรัพย์ พร้อมทั้งแนบสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร หักเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีบัตรเครดิต กรอกหนังสือยินยอมหักเบี้ยประกันผ่านบัญชีบัตรเครดิต พร้อมทั้งแนบสำเนาหน้าบัตรเครดิต โดยท่านสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์ สำนักงานใหญ่ ของบริษัทฯ
2การเวนคืนกรมธรรม์ หมายถึง อะไร
A : หากมีการชำระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยต้องการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนระยะเวลาครบกำหนดสัญญากรมธรรม์ สามารถร้องขอและขอรับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์ หักด้วยจำนวนหนี้ใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี) ซึ่งมูลค่าเงินสดที่ได้รับคืนจะไม่เท่ากับเบี้ยประกันทั้งหมดที่ได้ชำระมาแล้วเพราะเบี้ยประกันจะใช้ในการคุ้มครองในระยะเวลาที่ผ่านมา
3กรณีได้รับการอนุมัติรับประกันภัยแล้ว จะได้รับกรมธรรม์เมื่อไหร่
A : บริษัทฯ จะดำเนินการออกกรมธรรม์ภายใน 3 วันทำการ
4กรมธรรม์สูญหาย จะขอให้บริษัทฯ ออกฉบับใหม่ได้หรือไม่
A : กรณีกรมธรรม์สูญหาย สามารถแจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อขอให้ออกกรมธรรม์ ฉบับทดแทนได้ โดยแนบเอกสารต่างๆ ดังนี้ หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข กรมธรรม์ประกันภัย(ตามแบบฟอร์มบริษัทฯ) ใบแจ้งความกรมธรรม์สูญหาย สำเนาบัตรประชาชน ผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง) ค่าธรรมเนียม 200 บาท
5หากต้องการเอกสารแบบฟอร์ม ต่างๆ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยจะขอได้จากที่ไหนบ้าง
A : สามารถขอเอกสารแบบฟอร์ม ต่างๆ ได้ที่ สำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขาของบริษัทฯ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ฝ่ายสินไหมสำนักงานใหญ่ (สำหรับแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม)
6อยากทราบระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน
A : บริษัทฯ จะดำเนินการภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน
7ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการเรียกร้องสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์