Manulife Home Country Youtube
บริการคุณ บริการด้วยใจ กับ แมนูไลฟ์ประกันชีวิต

คำถามพบบ่อย

A : เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทฯ สามารถเลือกวิธีการชำระเบี้ยประกันภัยได้หลายวิธี ดังนี้
 1. ชำระด้วยเงินสด โดยผ่านตัวแทนผู้ให้บริการ หรือ
  - สามารถชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ทุกแห่ง ทั่วประเทศ โดยใช้เอกสารใบแจ้งการชำระเงินของบริษัทฯ(Bill Payment Slip)
  หมายเหตุ: (บริษัทฯ ยังไม่เปิดให้บริการสำหรับ ธอส ธกส และออมสิน)
  - สามารถชำระได้ที่สำนักงานสาขาของบริษัทฯ
  - สามารถชำระโดยตรงได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
 2. ชำระด้วยการหักเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีออมทรัพย์ (ระบบหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ) กรอกหนังสือยินยอมหักเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีออมทรัพย์ พร้อมทั้งแนบสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
 3. หักเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีบัตรเครดิต กรอกหนังสือยินยอมหักเบี้ยประกันผ่านบัญชีบัตรเครดิต พร้อมทั้งแนบสำเนาหน้าบัตรเครดิต โดยท่านสามารถติดต่อขอรับแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ ฝ่ายบริการผู้ถือกรมธรรม์ สำนักงานใหญ่ ของบริษัทฯ
A : หากมีการชำระเบี้ยประกันภัยมาจนถึงเวลาที่มีเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ หากผู้เอาประกันภัยต้องการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนระยะเวลาครบกำหนดสัญญากรมธรรม์ สามารถร้องขอและขอรับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์ หักด้วยจำนวนหนี้ใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี) ซึ่งมูลค่าเงินสดที่ได้รับคืนจะไม่เท่ากับเบี้ยประกันทั้งหมดที่ได้ชำระมาแล้วเพราะเบี้ยประกันจะใช้ในการคุ้มครองในระยะเวลาที่ผ่านมา
A : บริษัทฯ จะดำเนินการออกกรมธรรม์ภายใน 3 วันทำการ
A : กรณีกรมธรรม์สูญหาย สามารถแจ้งมายังบริษัทฯ เพื่อขอให้ออกกรมธรรม์ ฉบับทดแทนได้ โดยแนบเอกสารต่างๆ ดังนี้
 1. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข กรมธรรม์ประกันภัย(ตามแบบฟอร์มบริษัทฯ)
 2. ใบแจ้งความกรมธรรม์สูญหาย
 3. สำเนาบัตรประชาชน ผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. ค่าธรรมเนียม 200 บาท
A : สามารถขอเอกสารแบบฟอร์ม ต่างๆ ได้ที่
 1. สำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานสาขาของบริษัทฯ
 2. ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
 3. ฝ่ายสินไหมสำนักงานใหญ่ (สำหรับแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหม)
A : บริษัทฯ จะดำเนินการภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน
A : ตารางเอกสารประกอบการเรียกร้อง
ประเภทสินไหม เอกสารประกอบการเรียกร้อง

สินไหมมรณกรรม

 1. เล่มกรมธรรม์
 2. มรณบัตร หากเป็นสำเนาต้องให้นายทะเบียนท้องถิ่น หรือส่วนราชการเกี่ยวข้องรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันและผู้รับผลประโยชน์ทุกคน (โดยรับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อผู้เอาประกันตามที่อยู่ปัจจุบันและนายทะเบียนท้องถิ่นได้จำหน่ายการตายจากทะเบียนเรียบร้อยแล้ว (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 5. สำเนาทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อของผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ทุกคนตามที่อยู่ปัจจุบัน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 6. หนังสือบันทึกการเรียกร้องสิทธิตามกรมธรรม์ (ผู้รับประโยชน์ทุกคน) ตามแบบฟอร์มของบริษัท (เอกสารหมายเลข 1)
 7. รายงานแพทย์ผู้รักษาผู้เอาประกันครั้งสุดท้ายของเสียชีวิตตามแบบฟอร์มของบริษัท  (เอกสารหมายเลข 2)
 8. บันทึกรายงานของผู้ดำเนินการในการเรียกร้องสิทธิ (ตัวแทน) ตามแบบฟอร์มของบริษัท (เอกสารหมายเลข 3 )
 9. บันทึกประจำวันตำรวจ (กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ)
 10. รายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานการตรวจศพ (กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ)

ค่ารักษาพยาบาล

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทนกรณีรักษาพยาบาล
 2. ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ หรือสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกัน

ค่าชดเชยรายวัน

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทนกรณีรักษาพยาบาล
 2. ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ หรือสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาใบเสร็จรับเงิน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกัน

โรคร้ายแรง

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน
 2. ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ หรือสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกัน
 4. ผลการตรวจชิ้นเนื้อ กรณีผู้เอาประกันป่วยเป็นโรคมะเร็ง ต้องจัดส่งทุกราย
 5. ผลการตรวจทางรังสีวิทยา (ถ้ามี)
 6. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี)

อุบัติเหตุ

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทนกรณีรักษาพยาบาล
 2. ใบรับรองแพทย์(ต้นฉบับ หรือสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกัน

แฟกซ์เคลม

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน ส่วนที่ 1
 2. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน ส่วนที่ 2
 3. ใบแจ้งค่าใช้จ่ายจากโรงพยาบาล
 4. รายละเอียดค่ารักษาพยาบาล
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรผู้เอาประกัน ของผู้เอาประกันภัย

ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทนกรณีรักษาพยาบาล
 2. ใบรับรองแพทย์(ต้นฉบับ หรือสำเนาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. หนังสือรับรองการเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกัน