ประกันสุขภาพ ประกันได้หมด

ทำไมต้องเลือกประกันได้หมด? เพราะถ้าคุณสุขภาพดี คุณจะไม่ต้องจ่ายแพงเกินจำเป็น เราเท่านั้น ที่ขอมอบส่วนลดให้สูงสุด 30% หากคุณสุขภาพดีไม่มีเคลม และเพราะเราเข้าใจว่านอกจากสุขภาพของคุณจะสำคัญกับคุณและคนที่คุณรักแล้ว ชีวิตก็สำคัญด้วย เราจึงให้ความคุ้มครองชีวิตและวงเงินเหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เหมาะสมคุ้มค่าที่สุด เหนือกว่าด้วยคุ้มครองทั้งก่อนและหลังการรักษา ครอบคลุมกว่า 300 รพ.ทั่วไทย

ผลประโยชน์จากประกันสุขภาพ ประกันได้หมด

ตัวอย่างเงื่อนไขกรมธรรม์ ประกันสุขภาพ ประกันได้หมด

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต (สัญญาหลัก)

บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาเอาประกันภัย

ผลประโยชน์ประกันสุขภาพ (สัญญาเพิ่มเติม)

หากผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือ เจ็บป่วยเมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง จนเป็นเหตุให้ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ ให้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามแผนความคุ้มครองที่เลือกไว้

ประกันนี้มีหรือไม่มีอะไรบ้าง

 • ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่าย
 • ปรับแต่งความคุ้มครองได้เอง
 • ส่วนลดเมื่อไม่มีเคลม สูงสุด 30% ต่อปี
 • ซื้อง่าย ออนไลน์ 100% หรือโทร 02-033-9000
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ตอบคำถามสุขภาพแค่เพียง 5 ข้อ
 • ไม่ต้องห่วงค่าใช้จ่ายก่อนเข้ารพ.
 • ไม่ต้องห่วงค่าใช้จ่ายหลังออกจากรพ.
 • ส่วนลดเบี้ยประกันอัตโนมัติ ไม่ต้องโทรขอ

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยในจากการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และก่อนเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล ต่อรอบปีกรมธรรม์

 • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ต่อวัน
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน ต่อวัน กรณีรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) (สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อรอบปีกรมธรรม์)
 • ค่าแพทย์ตรวจรักษาและค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค (สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน) จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์
 • ค่าแพทย์และค่าธรรมเนียมสำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด
 • ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล
 • ค่ารักษาพยาบาลในช่วง 30 วัน ก่อนเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยนอกและค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในโรงพยาบาล ต่อรอบปีกรมธรรม์

 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกสำหรับค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และค่ารังสีบำบัด จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกินผลประโยชน์รวมสูงสุดสำหรับข้อ 2 ต่อรอบปีกรมธรรม์
 • ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง)
 • ค่ายากลับบ้านสูงสุด 30 วัน
 • ค่ารักษาพยาบาลในช่วง 60 วัน หลังจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล โดยรักษากับแพทย์คนเดิมและโรงพยาบาลเดิม

รับส่วนลดเบี้ยประกันสุขภาพสูงสุด 30% (สำหรับปีกรมธรรม์ถัดไป) กรณีที่ไม่มีเคลม

รายละเอียดส่วนลดเบี้ยประกันสุขภาพ

แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต ยินดีมอบส่วนลดเบี้ยประกันสุขภาพ กรณีที่ไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทนจากสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพนี้ดังนี้

 • ส่วนลดเบี้ยประกัน 10% ของเบี้ยประกันภัยรวมของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ กรณีไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทนจากสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพนี้ติดต่อกันเป็นเวลา 1 ปีกรมธรรม์
 • ส่วนลดเบี้ยประกัน 20% ของเบี้ยประกันภัยรวมของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ กรณีไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทนจากสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพนี้ติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปีกรมธรรม์
 • ส่วนลดเบี้ยประกัน 30% ของเบี้ยประกันภัยรวมของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ กรณีไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทนจากสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพนี้ติดต่อกันเป็นเวลาตั้งแต่ 3 ปีกรมธรรม์เป็นต้นไป

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยอยู่ และมีการเรียกร้องสินไหมทดแทนของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพนี้เข้ามา ส่วนลดเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ถัดไปจะลดลง 1 ระดับ หลังจากที่ส่วนลดเบี้ยประกันภัยลดลง 1 ระดับ หากไม่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทนเข้ามา ส่วนลดเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ถัดไปจะเพิ่มขึ้น 1 ระดับ ทั้งนี้ บริษัทจะให้ส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 30% ของเบี้ยประกันภัยรวมของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพนี้

ข้อยกเว้นทั่วไปของกรมธรรม์

ข้อยกเว้นที่สำคัญที่บริษัทไม่คุ้มครองสำหรับกรมธรรม์นี้ ได้แก่ ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย ไม่คุ้มครองโรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บ ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญา และไม่คุ้มครองสำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันทำสัญญานี้ หรือ 120 วันสำหรับบางโรค

การประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพนี้ไม่คุ้มครอง ค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก

รายละเอียดข้อยกเว้นทั่วไปของกรมธรรม์

 1. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หาย ก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
 3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทำหมันหรือการคุมกำเนิด
 4. โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 5. การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อการชะลอความเสื่อมของวัย หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถสภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ
 6. การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และค่าบริการเฝ้าไข้พิเศษ
 7. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค ค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
 8. การตรวจรักษา หรือผ่าตัด เกี่ยวกับฟัน หรือเหงือก การทำฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจำเป็นอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมค่าฟันปลอมและการครอบฟันและการรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม
 9. การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
 10. การตรวจรักษา อาการ หรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ โรคทางจิตเวช หรือทางพฤติกรรม หรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ รวมถึงสภาวะสมาธิสั้น ออธิสซึม เครียด ความผิดปกติของการกิน หรือความวิตกกังวล
 11. การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษา โรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับการตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
 12. การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายหลังการถูกสัตว์ทำร้าย และวัคซีนป้องกันบาดทะยัก ภายหลังได้รับการบาดเจ็บ
 13. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
 14. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย
 15. การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเอง หรือการพยายามทำร้ายร่างกายตนเองไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำ ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงอุบัติเหตุจากการที่ผู้เอาประกันภัย กิน ดื่ม หรือ ฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง
 16. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 17. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
 18. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุมหรือหลบหนีการจับกุม
 19. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัย แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ๊ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
 20. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยาน ที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์
 21. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำในอากาศยานใดๆ
 22. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
 23. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงครามไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม สงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
 24. การก่อการร้าย
 25. การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากการนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินการติดต่อกันไปโดยตัวเอง
 26. การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการนิวเคลียร์ได้

หมายเหตุ

 • เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 172) แล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท
 • เบี้ยประกันภัยจะมีการปรับเปลี่ยนตามอายุของผู้เอาประกันภัย
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนการตัดสินใจทำประกัน
 • ท่านต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับประกันได้หมด

 • ผ่อนชำระเบี้ยรายปีด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย หรือ บัตรเครดิตกรุงไทย แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 10 เดือน

  ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-033-9000

หมายเหตุ * สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยในปีแรกเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง