Manulife Home Country Youtube
บริการคุณ บริการด้วยใจ กับ แมนูไลฟ์ประกันชีวิต

ขั้นตอนการเรียกสินไหมทดแทน

สินไหมทดแทน (Claim)

หมายถึง เงินจำนวนหนึ่งที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมสำรองไว้ เพื่อจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้รับประโยชน์ที่ถูกระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อยามที่มีเหตุการณ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์หรือสัญญาเพิ่มเติม


      บริการสอบถามข้อมูลกรมธรรม์

ติดต่อทางโทรศัพท์

ท่านผู้ถือกรมธรรม์สามรถโทรศัพท์ติดต่อ เพื่อสอบถามข้อมูลหรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้ที่ “ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์” ที่สำนักงานใหญ่ (ตามวันและเวลาทำการ)
โทรศัพท์: 0-2 246 7650
โทรสาร: 0- 2248 5391

ติดต่อสำนักงาน สาขา

บริษัทแมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่:
อาคารแมนูไลฟ์เพลส 364/30 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์: customer_care@manulife.com

เวลาทำการ : วันจันทร์- วันศุกร์  เวลา 08:00 - 16:30 น.


       การให้บริการ FAX CLAIMS

เป็นบริการพิเศษ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ซื้อสัญญาพิเศษเพิ่มเติมผลประโยชน์ การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรม และสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ บริษัทฯ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลในจำนวนเงินที่ต้องรับผิดชอบ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์แก่โรงพยาบาลโดยตรง ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • แสดงบัตรผู้เอาประกันของท่านและบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการให้กับเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาล
 • กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน โดยโรงพยาบาลจะเป็น ผู้ติดต่อกับบริษัทฯ และแจ้งให้ทราบว่าสามารถใช้บริการนี้ได้หรือไม่
 • กรณีที่ท่านไม่สามารถใช้บริการ Fax Claimsได้ ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายเองเต็มจำนวน

เวลาทำการของ Fax Claim: วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น.


 

การเตรียมเอกสาร ประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

ประเภทสินไหม
(Claim Type)

เอกสารที่ต้องการ

ค่ารักษาพยาบาล

(HS)

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทนกรณีรักษาพยาบาล (ลายมือชื่อผู้เอาประกันต้องตรงตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
 2. ใบรายงานแพทย์ (*กรณีใช้สำเนา - ให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาลกำกับ)
 3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และใบสรุปหน้างบ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ค่าชดเชยรายวัน

(HB)

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทนกรณีรักษาพยาบาล (ลายมือชื่อผู้เอาประกันต้องตรงตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
 2. ใบรายงานแพทย์ (*กรณีใช้สำเนา - ให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาลกำกับ)
 3. สำเนาใบเสร็จรับเงิน และ/หรือ ใบสรุปหน้างบ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

อุบัติเหตุ

(AI)

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทนกรณีอุบัติเหตุ (ลายมือชื่อผู้เอาประกันต้องตรงตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
 2. ใบรายงานแพทย์ (*กรณีใช้สำเนา - ให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาลกำกับ)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

โรคร้ายแรง

(MCI)

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน (ลายมือชื่อผู้เอาประกันต้องตรงตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
 2. ใบรายงานแพทย์ (*กรณีใช้สำเนา - ให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาลกำกับ)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. ผลการตรวจชิ้นเนื้อ (กรณีผู้เอาประกันป่วยเป็นโรคมะเร็ง)
 5. ผลการตรวจทางรังสีวิทยา (ถ้ามี)
 6. ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี)

ทุพพลภาพ

สิ้นเชิงถาวร (WP)

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน (ลายมือชื่อผู้เอาประกันต้องตรงตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
 2. ใบรายงานแพทย์ (*กรณีใช้สำเนา - ให้รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้อมประทับตราโรงพยาบาลกำกับ)
 3. ใบแสดงความเห็นแพทย์ โดยระบุถึงความทุพพลภาพที่เป็นอยู่ (ใช้ฟอร์มของบริษัทฯ)
 4. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สินไหมมรณกรรม

(DEATH)

  1. เอกสารของผู้รับประโยชน์ (แยกชุดตามจำนวนผู้รับประโยชน์)

        1.1 ใบคำขอเรียกร้องสินไหมมรณกรรม *

        1.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

        1.3  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

       * กรณีมีสัญชาติอเมริกันให้ทำเครื่องหมาย þ ในช่องคำแถลงกฎหมาย FATCA ในเอกสาร 1 และกรอกเอกสาร FATCA-W8 / FATCA-W9 เพิ่มเติม

 

  2. เอกสารของผู้เอาประกัน

      2.1 สำเนาใบมรณบัตร (*สำเนาต้องให้นายทะเบียนท้องถิ่น หรือส่วนราชการเกี่ยวข้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยหมึกจริง)

      2.2 สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์)

      2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน (ประทับตรา “ตาย” และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์)

      2.4 สำเนาหนังสือรับรองการตาย

      2.5 ใบรายงานแพทย์ผู้รักษาผู้เอาประกันครั้งสุดท้ายก่อนเสียชีวิต 

 * กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือผิดธรรมชาติ ให้เพิ่มเติมเอกสาร 2.6 และ 2.7

      2.6 สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี รับรองสำเนาโดยตำรวจ

      2.7 สำเนารายรายงานการชันสูตรพลิกศพ รับรองสำเนาโดยตำรวจหรือแพทย์ผู้ชันสูตร

 * กรณีกรมธรรม์มีความคุ้มครองโรคร้ายแรง ให้เพิ่มเติมเอกสาร 2.8 - 2.10

      2.8 ผลการตรวจชิ้นเนื้อ (กรณีผู้เอาประกันป่วยเป็นโรคมะเร็ง)

      2.9 ผลการตรวจทางรังสีวิทยา (ถ้ามี)

      2.10 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี)

  3. เล่มกรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง (*กรณีสูญหายให้ใช้ใบแจ้งความ)

  4. เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

      4.1 ใบรายงานการเรียกร้องสิทธิตามกรมธรรม์

     4.2 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (กรณีข้อมูลไม่ตรงตามที่ระบุในกรมธรรม์)

     4.3 กรณีผู้รับประโยชน์เสียชีวิตก่อนผู้เอาประกัน ให้แนบสำเนาใบมรณบัตร

     4.4 สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกของผู้เอาประกันภัย

      - กรณีผู้รับประโยชน์มีเพียงคนเดียวและเสียชีวิตก่อน หรือพร้อมผู้เอาประกันโดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์

     4.5 สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกของผู้รับประโยชน์

           - กรณีผู้รับประโยชน์สิ้นสภาพบุคคลตามกฎหมาย หรือเป็นบุคคลทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงขณะยังมีชีวิตอยู่

    4.6 ใบคำขอเปลี่ยนแปลงผู้ชำระเบี้ย (บก1.) และเอกสารทางราชการที่ใช้ประกอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

    4.7 หนังสือยินยอมมอบอำนาจ

 

หมายเหตุ:

 • ในการเรียกร้องสินไหมครั้งนั้นๆ หากประสงค์รับเงินสินไหมโอนเข้าบัญชีธนาคาร (ยกเว้น ธนาคารออมสิน และ ธกส.) กรุณาแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำหรับสินไหมมรณกรรม บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์เป็นเช็คชื่อผู้รับประโยชน์เท่านั้น
 • บริษัทฯจะพิจารณาจ่ายสินไหม ภายวัน 7- 10 วันทำการ  หลังจากรับเอกสารครบถ้วน
   

การส่งเอกสาร

นำส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ที่ :
1.ส่งด้วยตนเองที่ ฝ่ายสินไหมทดแทน สำนักงานใหญ่
2.ส่งด้วยตนเองที่สาขาใกล้บ้าน
3.ส่งทางไปรษณีย์มาที่สำนักงานใหญ่ ระบุฝ่ายสินไหมทดแทน

 

การรับเงินค่าสินไหมทดแทน 

บริษัทฯจะดำเนินการจ่ายเงินดังนี้:
1.จ่ายเป็นเช็คเข้าบัญชีส่งทางไปรษณีย์ให้ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ในกรณีมรณกรรม
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อผู้เอาประกันภัย
3.จ่ายเป็นเช็คเข้าบัญชีชื่อผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ในกรณีมรณกรรม

หมายเหตุ :

* ในการเรียกร้องสินไหมครั้งนั้นๆ หากประสงค์รับเงินสินไหมโอนเข้าบัญชีธนาคาร (ยกเว้น ธนาคารออมสิน และ ธกส.) กรุณาแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

* สำหรับสินไหมมรณกรรม บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์เป็นเช็คชื่อผู้รับประโยชน์เท่านั้น