ข้อมูลกองทุน กองทุนคุณภาพ จาก แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต

มีความโดดเด่นในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำระดับโลก ด้วยกลยุทธ์การกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยง การจัดการด้านบริหารความเสี่ยงที่เป็นเลิศ อีกทั้งความมั่นคงและแข็งแกร่งของเงินทุนสำรองที่มีคุณภาพของแมนูไลฟ์ ผู้เชี่ยวชาญในการบริหารกองทุนได้เลือกสรรกองทุนคุณภาพ หลากหลายจากทั่วโลก ดังนี้

ชื่อกองทุน ประเภทกองทุน นโยบายการลงทุน เหมาะสำหรับ ระดับ ความเสี่ยง
MS-MONEY กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ มันนี่ มาร์เก็ต กองทุนรวมตลาดเงิน ลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้ ที่มีความมั่นคงสูง เช่น พันธบัตรรัฐบาลหรือตราสาร ที่ได้รับการจัดอันดับ ความน่าเชื่อ ถือ ระดับ AAA และเงินฝาก โดนตราสารที่ลงทุนมีอายุ ครบกำหนดไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทน จากการลงทุนที่สูงกว่า อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ของธนาคารพาณิชย์ โดย ยอมรับความเสี่ยง และความผันผวน ได้ไม่มากนัก 2
MS-CORE EQ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ อิควิตี้ กองทุนรวมตราสารแห่งทุน ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (SET) โดย มุ่งหวังการสร้าง ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยง ต่อความผันผวนของ ตลาดหลักทรัพย์ได้ และสามารถลงทุนใน ระยะปานกลางถึงยาว 6
MS-CHINA VALUE กองทุน เปิดแมนูไลฟ์ สเตร็งค์ไชน่า แวลู เอฟ ไอ เอฟ กองทุนรวมที่เน้นลงทุน ในหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียว เน้นลงทุนในหุ้นของบริษํทที่มีธุรกิจ เกี่ยวข้องกับประเทศจีน ฮ่องกง และไต้หวัน โดยลงทันในบริษัทจีน ที่จดทะเบียนในตลาดฮ่องกง (H Shares) เป็นส่วนใหญ่ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยง จากการลงทุนในต่างประเทศได้ โดยสามารถลงทุนในระยะยาว และยอมรับความผันผวนจาก อัตราแลกเปลี่ยนได้ 6
MS-ASIAN SM กองทุน เปิดแมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟ ไอ เอฟ กองทุนรวมที่เน้นลงทุน ในหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียว เน้นกระจายการลงทุนในหุ้น ของบรฺษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็ก ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น) ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยง จากการลงทุนในต่างประเทศได้ โดยสามารถลงทุนในระยะยาว และยอมรับความผันผวนจาก อัตราแลกเปลี่ยนได้ 6
MS-EUROPE กองทุน เปิดแมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ยูโรเปี้ยน โกรท เอฟ ไอ เอฟ กองทุนรวมที่เน้นลงทุน ในหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียว เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัท ที่มีมูลค่าตลาดขนาดใหญ่ ในยุโรปและอังกฤษ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยง จากการลงทุนในต่างประเทศได้ โดยสามารถลงทุนในระยะยาว และยอมรับความผันผวนจาก อัตราแลกเปลี่ยนได้ 6
MS-HCARE กองทุน เปิดแมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟ ไอ เอฟ กองทุนรวมที่เน้นลงทุน ในหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียว เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม Healthcare ทั่วโลก ซึ่งประกอบด้วย บริษัทยา บริษัทที่ผลิตเครื่องมือ และอุปกรณ์การแพทย์ และผู้ให้ บริการทางด้านสุขภาพและการแพทย์ ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยง จากการลงทุนในต่างประเทศได้ โดยสามารถลงทุนในระยะยาว และยอมรับความผันผวนจาก อัตราแลกเปลี่ยนได้ 7
MS-INDIA กองทุน เปิดแมนูไลฟ์ สเตร็งค์ อินเดียอิควิตี้ เอฟ ไอ เอฟ กองทุนรวมที่เน้นลงทุน ในหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียว เน้นการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ ตราสารทุนและตราสารทุน ของบริษัทซึ่งครอบคลุมกลุ่ม อุตสาหกรรม (SECTOR) ต่างๆ ของเศรษฐกิจในประเทศอินเดีย ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยง จากการลงทุนในต่างประเทศได้ โดยสามารถลงทุนในระยะยาว และยอมรับความผันผวนจาก อัตราแลกเปลี่ยนได้ 6