เราอยากให้คุณดูแลตัวเอง ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ฟินชัวรันส์

ประกันสุขภาพ ที่ให้ความคุ้มครองครบ จะอุบัติเหตุเล็กใหญ่ โรคร้ายต่างๆ โรคฮิตทั่วไป มะเร็งทุกระยะ ก็พร้อมดูแลด้วยค่ารักษาแบบเหมาจ่ายสูงสุดถึง 10 ล้านบาทต่อปีด้วย ค่าห้องสูงสุด 9,000 บาทต่อวัน พร้อม OPD สูงสุด 50,000 บาทต่อปี ไม่ต้องซื้อแยก ใบเดียวครบ พิเศษหากตรวจเจอ โควิด 19 รับเงินชดเชยทันที 20,000 บาท พร้อมโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในเครือข่ายมากกว่า 364 แห่งทั่วประเทศแบบไม่ต้องสำรองจ่าย

นัดเวลาติดต่อที่สะดวกได้เลย

เลือกช่วงเวลาที่สะดวกเพื่อให้เราติดต่อกลับ* :

แพ็คเกจFINSURANCEที่สร้างขึ้นมาเพื่อคุณ

1. คุ้มครองผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล 100% ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่เกินผลประโยชน์ตามแพ็คเกจที่เลือก และผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม์
2. คุ้มครองค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม 80% ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงต่อครั้ง โดยไม่เกินผลประโยชน์ตามแพ็คเกจที่เลือก และผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม์
3. ผลประโยชน์ เงื่อนไข และความคุ้มครองโดยละเอียด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ตัวอย่างเงื่อนไขกรมธรรม์ ประกัน FINSURANCE
ดาวน์โหลดความคุ้มครองโควิด-19 สำหรับความคุ้มครอง 30 เมษายน- 31 พฤษภาคมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดความคุ้มครองโควิด-19 สำหรับความคุ้มครอง 1 มิถุนายน - 31 สิงหาคมได้ที่นี่
รายชื่อโรงพยาบาลในเครือ

เงื่อนไขสำหรับความคุ้มครองผลประโยชน์ เพิ่มเติมกรณีติดเชื้อ และ/หรือ เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

  • ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมนี้สำหรับผู้เอาประกันภัยฟินชัวรันส์ ที่กรมธรรม์ยังมีผลคุ้มครองเท่านั้น
  • บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมดังกล่าว เมื่อบริษัทได้รับหลักฐานแสดงถึงเหตุแห่งการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตเป็นที่ยอมรับของบริษัทแล้ว
  • จำนวนผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมนี้จะจ่ายให้เพียงครั้งเดียว แม้ว่าผู้เอาประกันภัยจะมีความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษนี้กับบริษัทมากกว่าหนึ่งฉบับ
  • ความคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อหรือผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับหรือก่อนวันที่ 30 เมษายน 2563 แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
  • ความคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองผู้เอาประกันภัย และ/หรือผู้เอาประกันภัยที่มีบุคคลในครอบครัวมีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่พื้นที่ที่ประกาศเขตติดโรคฯ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558และพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ตามประกาศบนเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคอ้างอิงตามที่แสดงใน หน้าเว็บ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php ในระยะเวลา 14 วันก่อนวันที่กรมธรรม์นี้มีผลบังคับ หรือ ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2563 แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
  • ความคุ้มครองนี้ไม่คุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตเนื่องมาจากภาวะหรืออาการแทรกซ้อนหรือจากโรคประจำตัวที่เป็นมาก่อนการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ตัวอย่างข้อยกเว้นทั่วไปของกรมธรรม์

ตัวอย่างข้อยกเว้นที่สำคัญที่บริษัทไม่คุ้มครองสำหรับกรมธรรม์นี้ได้แก่ ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย ไม่คุ้มครองโรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บ ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญา และไม่คุ้มครองสำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือ 120 วันสำหรับ 8 โรค ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก,การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ไม่คุ้มครองภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตรที่เกิดในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่คุ้มครอง

หมายเหตุ

  • เบี้ยประกันสุขภาพสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 172) แล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นก่อนการตัดสินใจทำประกัน
  • คุณต้องแถลงรายละเอียดในใบคำขอเอาประกันภัยซึ่งหมายรวมถึงถ้อยแถลงเพิ่มเติม ตามความเป็นจริงทุกข้อ เพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณ