ประกันสุขภาพแมนูไลฟ์ Max Kids สุขภาพก็ได้ เก็บออมก็มี

ค่าห้องสูงสุดถึง 4,000 บาทต่อวัน* ค่าชดเชยยามนอนโรงพยาบาล สำหรับน้องสูงสุดถึง 1,000 บาทต่อวัน* แอดมิทด้วย โควิท-19 ก็คุ้มครอง อุ่นใจขึ้นด้วยความคุ้มครองสำหรับอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 10,000 บาทต่อครั้ง ด้วยระยะออมสั้นเพียง 8 ปี แต่คุ้มครองชีวิตยาวนานถึง 18 ปี พร้อมด้วยเงินคืนต่อเนื่องทุกปี รวมสูงสุด กว่า 180%

ทำไมต้องเลือกเรา

 • อุ่นใจ ด้วยค่าห้องสูงสุดถึง 4,000 บาทต่อวัน
 • คุ้มครองเพิ่ม ค่าชดเชยเมื่อนอนในโรงพยาบาล สูงสุดถึง 1,000 บาทต่อวัน*
 • อุ่นใจ ด้วยความคุ้มครองสำหรับอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 10,000 บาทต่อครั้ง
 • รับเพิ่ม กับเงินคืนทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2-18
 • เก็บออมอย่างต่อเนื่อง รวมเงินคืนตลอดสัญญา 180%**
 • มั่นใจต่อเนื่อง ไม่ต้องชำระเบี้ยประกัน หากเกิดเหตุไม่คาดฝันกับผู้ชำระเบี้ย

*ความคุ้มครองข้างต้นสำหรับเด็กอายุ 6 ขวบขึ้นไป
**ของจำนวนเงินเอาประกัน

ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

แผนภาพแสดงผลประโยชน์

ผลประโยชน์

ผลประโยชน์ - แมนูไลฟ์ Max Kids
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ปีกรมธรรม์ที่ 1-5 100%
ปีกรมธรรม์ที่ 6-18 160%
เงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์
สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 2-9 ปีละ 1% รวม 8 ครั้ง
สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 10-17 ปีละ 2% รวม 8 ครั้ง
เงินครบกำหนดสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 18 156%
รวมผลประโยชน์เงินคืนตลอดสัญญา 180%
เงินปันผล* ตามกรมธรรม์ ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ปีที่ 1 เป็นต้นไป

หมายเหตุ *เงินปันผลนี้ จะได้รับการจัดสรรของบริษัท ตามผลดำเนินงานของบริษัทในปีก่อนหน้านั้น โดยบริษัทจะกำหนดให้ปีละครั้งหลังจากการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และจะทำการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ในรอบปีกรมธรรม์ถัดไป เงินปันผลนี้เป็นผลประโยช์นที่ไม่รับรองการจ่ายในแต่ละปี

ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

ผลประโยชน์การประกันสุขภาพ

ความคุ้มครองในส่วนสุขภาพเมื่อต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล จากการบาดเจ็บด้วยอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลด้วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน

แผนภาพแสดงผลประโยชน์ แมนูไลฟ์ พรีเมียร์ เซฟวิ่ง 18/8 ออมสั้นกำลังดี คุ้มครองนานกว่า 2 เท่า

* ต่อวัน
** สำหรับการรักษาในแต่ละครั้ง
***ผลประโยชน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ

หมายเหตุ : ตารางนี้แสดงเพียงผลประโยชน์การประกันสุขภาพเบื้องต้น โปรดศึกษารายละเอียดผลประโยชน์เพิ่มเติมจากกรมธรรม์

ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์

ตัวอย่างผลประโยชน์ความคุ้มครองสำหรับลูกค้าเพศหญิง อายุ 6 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000 บาท (ไม่รวมเงินปันผล)
รายละเอียด จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000
เบี้ยประกันรายปี 34,010
รวมชำระเบี้ยประกันภัย (34,010 x 8 ปี) 272,080
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิต
รับเงินคืน 1 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ ที่ 2-9 (รวม 8 ครั้ง)
16,000
รับเงินคืน 2 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ ที่ 10-17 (รวม 8 ครั้ง)
32,000
รับเงินคืนครบกำหนดสัญญา 156% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 312,000
รวมผลประโยชน์เงินคืนตลอดสัญญา 360,000

ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

ผลประโยชน์ ค่ารักษาพยาบาลรายวัน

คุ้มครองเพิ่มเมื่อต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล จากการบาดเจ็บด้วยอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยค่าชดเชยรายวัน วันละ 1,000 บาท ตามจำนวนวันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล สูงสุดถึง 500 วัน ต่อการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง(อายุที่รับประกัน 6-55ปี)

ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

ผลประโยชน์ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย สำหรับการยกเว้นเบี้ยประกันภัย

ความคุ้มครองพิเศษสำหรับผู้ชำระเบี้ยประกัน หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุจากอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บ จนทำให้ผู้ชำระเบี้ยประกันเสียชีวิตหรือทุพลภาพถาวร น้องจะได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยหลักจนครบสัญญา

ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขการรับประกัน

อายุรับประกัน 1 เดือน 1 วัน - 65 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง 18 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 150,000 บาท
การชำระเบี้ยประกันภัย แบบรายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, และรายเดือน
สัญญาเพิ่มเติมแนบ สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทฯ

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

อายุ (ปี) หญิง ชาย
1 เดือน 1 วัน - 20 170.05 170.05
21 - 35 170.05 171.95
36 - 40 171 172.9
41 - 45 171.95 174.8
46 - 50 172.9 176.7
51 - 55 175.75 181.45
56 - 60 180.5 187.15
61 - 65 189.05 196.65

อัตราเบี้ยประกันภัยรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

ขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ:

*เงินปันผลนี้ จะได้รับจากการจัดสรรของบริษัท ตามผลการดำเนินงานของบริษัทในปีก่อนหน้านั้น โดยบริษัทจะกำหนดให้ปีละครั้ง หลังจากการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และจะทำการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ในรอบปีกรมธรรม์ถัดไป เงินปันผลนี้เป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรองการจ่ายในแต่ละปี

**เบี้ยประกันชีวิต (กรมธรรม์ประกันภัยหลัก) สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท (ภายใต้กฏเกณฑ์ของกรมสรรพากร)

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับประกันแมนูไลฟ์ พรีเมียร์ เซฟวิ่ง 18/8

 • ผ่อนชำระเบี้ยรายปีด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย หรือ บัตรเครดิตกรุงไทย แบ่งจ่าย 0% นานสูงสุด 3 เดือน

  ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-033-9000

หมายเหตุ * สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยในปีแรกเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ที่ปรึกษาด้านแผนการเงินและบริหารความสัมพันธ์ (Manulife Relationship Manager : MRM)

นัดเวลาติดต่อที่สะดวกได้เลย

  8.00 - 12.00 น.12.00 - 17.00 น.

  ท่านยินยอมให้บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดเก็บ ประมวลผลและใช้ข้อมูลข้างต้น รวมถึงยินยอมให้บริษัท ติดต่อกลับด้วยวิธีการใดๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ นำเสนอผลิตภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ