ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ตั้งแต่ปี 2555-2561

รายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานปี 2562