แมนูไลฟ์ แบบประกันของคนรุ่นใหม่

ประกันสุขภาพ ประกันได้หมด

สุขภาพดี ไม่จำเป็นต้องเบี้ยแพง

ประกันออมทรัพย์ ออมคุ้มคุ้ม Max

ประกันออมทรัพย์ที่มีแต่คุ้มกับคุ้

แมนูไลฟ์ พรีเมียร์ เซฟวิ่ง18/8

ออมสั้นกำลังดี คุ้มครองนานกว่า 2 เท่า

แมนูไลฟ์ พรีเมียร์ โปรเทคชั่น 90/15

สร้างทุนสำรองหรือมรดกก้อนใหญ่

รับรองมาตรฐานจาก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สมาคมประกันชีวิตไทย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)